بردم داداشم رو رسوندم کلاس، برگشتم ...
مامانم میگه رسوندیش؟
پَ نه پَ انداختمش تو چاه اینم پیرهنشه ...


ادامه مطلب