غضنفر میره تو داروخانه و می پرسه شما اسید استیل سالیسیلیك دارید؟ 

فروشنده میگه:منظورتوت آسپرینه؟ 

جواب میده :آره خودشه اسمش همش یادم میره! 


ادامه مطلب