اس ام اس های بوسه جدید 

http://smsup.mihanblog.com/

او شراب بوسه می خواهد ز من /  من چه گویم قلب پر امید را

او به فکر لذت و غافل که من /  طالبم آن لذت جاوید را . . .


ادامه مطلب