دلم پیش رخ ناز تو بند است / ندانم قیمت ناز تو چند است 
 نمایی گر به قلب من نگاهی / به دل گویم که بخت من بلند است .


ادامه مطلب