آن که در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد . بزرگمهر 
ادامه مطلب