اس ام اس و جمله تبریك جشن عروسی و ازدواج


ازدواج پیوندی است که هیچ کس در آن ضرر نمیکند.

اگر همسر خوبی بدست آوردی خوشبخت میشوی و در غیر اینصورت فیلسوف میشوی !


ادامه مطلب