پیامكهای جدید با موضوع دل شكسته


بی آشیانه را شوق ماندن نیست 

سنگ بر زمین ننداز ، من خود پریده ام ادامه مطلب