اس ام اس و پیامک خیانت و نامردی عاشقانه


من یه فنجون چای داغ و به تو ترجیح میدم چون اون فقط زبونم میسوزونه و تو دلمو


محبت به نامرد ، کردم بسی
محبت نشاید به هر نا کسی
تهی دستی و بی کسی درد نیست
که دردی چو دیدار نامرد نیست
..
..
..
..
 مرا هرگز نباشد بیمی از مشت
برادر جان مرا نامردمی کشت
فتوت پیشه خندد روی در روی
زند نامرد ناکس خنجر از پشت
..
..
..
.. 
 به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی
که نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی
..
..
..
..
قلبت مثل پارکینگیه که هیچ گاه تابلوی ظرفیت تکمیل بر درب آن نصب نمی شود
 ..
..
..
..
من یه فنجون چای داغ و به تو ترجیح میدم چون اون فقط زبونم میسوزونه و تو دلمو
..
..
..
..
مرا دردی است اندر دل اگر گویم زبان سوزد اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد