خوشا دردی که درمانش تو باشی / خوشا راهی که پایانش تو باشی

خوشا چشمی که رخسار تو بیند / خوشا ملکی که سلطانش تو باشی 
دلم از عشق سهم کمی داشت / برایم با تو بودن عالمی داشت . . .
..
..
..
..
..
از جرم عشق گر پیش کسی راهم نیست

یارب تو آگاهی که محبت گناه نیست . . .
..
..
..
..
..
در دردها دوست را خبر نکردن ، خود یک نوع عشق ورزیدن است . . .
..
..
..
..
..
وقتی درختی میسوزد ، دودش را همه میبینند

ولی اگر دلی بسوزد ، هیچکس سوختن آنرا حس نمیکند . . .
..
..
..
..
..
خوشا دردی که درمانش تو باشی / خوشا راهی که پایانش تو باشی

خوشا چشمی که رخسار تو بیند / خوشا ملکی که سلطانش تو باشی . . .
..
..
..
..
..
عشق صدای سازگار است و بلای ماندگار . . .
..
..
..
..
..
تقدیم به کسی که رفت و مرا در آغوش تنهایی ، تنها گذاشت . . .
..
..
..
..
..
محبت بر خلایق انتهای سادگیست / مردی و مردانگی آخرش آوارگیست . . .
..
..
..
..
..
کاش پرده میدانست تا زمانی که پنجره باز است ، فرصت پرواز دارد . . .
..
..
..
..
..
آرام بخوان ، چون اهسته نوشتم / با دل بخوان ، چون با دل نوشتم

دوستت دارم . . .
..
..
..
..
..تو صمیمی تر از آنی که دلم میپنداشت / دل تو با همه آینه ها نسبت داشت


تو همان ساده سرسبز نجیبی که / خدا در میان دل پاکت ، صدف آینه کاشت . . .
..
..
..
..
..
با عشق دوست ماند و با یار بیقراری / از دوست درد ماند و از یار یادگاری . . .
..
..
..
..
..
خواهم که سری باشم ، تو تاج سرم باشی / تا خاک رهی باشم ، تو رهگذرم باشی . . .
..
..
..
..
..
نام تو را تا میبرم قلبم غریبی میکند / چشم انتظاری در دلم ، درد عجیبی میکند . . .