آن که در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد . بزرگمهر 

میهن پرستی هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است . ارد بزرگ 
.
.
.
.

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند ، فاصله این دو را زندگی کنیم . سانتا بان
.
.
.
از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند . فردریش نیچه 
.
.
.
.
تغییر آن چیزی نیست که می آموزیم آن چیزهائی ست که از دست می دهیم . جوستین گاردر 
.
.
.
.
برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند ! تا کدام فرزند برداشت کند ؟... ارد بزرگ
.
.
.
.
دنیا پر از مشکل گشاهائی ست که بدنبال مشکل ها می گردند!!! . پئر اسلاکرتس وُوگ 
.
.
.
.
انسان نمیتواند کیف پول خود را در قلب خود داشته باشد!!! . تئو کوریت زینسکی
.
.
.
.
کجاست سینه کش کوهستان سرد و بلندی که گامهای برآزندگان را بر تن خویش به یادگار نداشته باشد ؟ . ارد بزرگ 
.
.
.
.
غذایی را بخور که می پسندی ,لباسی را پبوش که مردم می پسندند. ادیبان

اول اندیشه، وانگهی گفتار . لائوسته 
.
.
.
.
اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است. شوپنهاور