پیامكهای جدید با موضوع دل شكسته


بی آشیانه را شوق ماندن نیست 

سنگ بر زمین ننداز ، من خود پریده ام 
با تو از عشق میگفتم 

از پشیمانی 

و از اینكه فرصتی دوباره هست یا نه ؟!... 

در جواب صدایی بی وقفه می گفت: 

"دستگاه مشترك مورد نظر خاموش می باشد!!!" 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * از آدما دلم شکست واسه همیشه 

دلم می خواد دعا کنم اما نمی شه 


دوسش داشتم دوسش ... قد نفسهام 

بدون اون نمی تونم من خیلی تنهام 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


گفته بودی : 
- یا تو یا هیچکس!!!! 
ولی من ساده انگار فراموش کرده بودم 
که این روزها هیچکس هم برای خودش کسیست 

...کسی حتی مهم تر از من 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


هنوز نیامده ای خداحافظ ؟ 

تقصیر تو نیست 

همیشه همین گونه بوده ، برو اما من پشت سرت دست نه ، دل تکان می دهم 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


بی آشیانه را شوق ماندن نیست 

سنگ بر زمین ننداز ، من خود پریده ام 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


از حساب و کتاب بازار عشق 

هیچ گاه سر در نیاوردم ! 

و هنوز نمی دانم چگونه می شود 

هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی 

من بدهکارت می شوم ؟ 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که بر وجودم نشاندی ، به خاطر نمکی که بر زخمم گذاردی 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

به قلبم نشستی نگفتم چرا ، دلم را شکستی نگفتم چرا ، یکی خواب شبهای من را ربود ، چو دیدم تو هستی نگفتم چرا 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


ای دلم دیدی که ماتت کرد و رفت 
خنده ای بر خاطراتت کرد و رفت 
من که گفتم این بهار افسردنیست 
من که گفتم این پرستو رفتنیست 
آه عجب کاری به دستم داد دل 
هم شکست و هم شکستم داد . 


* * * * * * * * * * * * * * * * * *